۳۱, خرداد, ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۵۶:۵۸

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

فهرست درسهای این ترم

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

ردیف
نام درسردیف
نام درس
1یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی1آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
2سمینار کارشناسی‌ارشد ۱2فیزیک هسته ای 1
3مهندسی فرآیند3فیزیک راکتور ۱
4برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته4آزمایشگاه راکتور
5تحلیل سیستم‌های انرژی5انتقال حرارت هسته‌ای
6بهینه‌سازی جریان انرژی6چرخه سوخت هسته‌ای
7سیستم‌های انرژی خورشیدی7فیزیک بهداشت
8مدیریت مصرف انرژی در ساختمان8کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
9بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی9آشکارسازی و دزیمتری
10بازیافت انرژی از پسماندها10آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
11سیاستگذاری انرژی11ایمنی هسته‌ای
  12پسمانداری هسته‌ای
  13مواد هسته‌ای
  14طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15مدیریت سوخت هسته‌ای
  16ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17رادیو شیمی پیشرفته
  18پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  19آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  20محاسبات ترابرد پرتوها

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درسردیف
نام درس
1انرژی و محیط زیست1فیزیک راکتور 2
2آینده پژوهی2انتقال حرارت هسته ای
3اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی3فناوری نیروگاه های هسته ای
4تبدیل انرژی پیشرفته4حفاظ سازی
5تحلیل در فضای چند حاملی انرژی5کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
6تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی6کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
7روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی7شتابدهنده و کاربرد آن
8سیستم های هوشمند8پسمانداری هسته ای
9قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک9چرخه سوخت هسته¬ای 2
10طراحی مفهومی فرآیند10مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
11مدلسازی انرژی11مواد هسته ای
  12دستگاه های پرتوپزشکی
  13آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15جداسازی ایزوتوپی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
2 مدل‌سازی انرژی 2 فیزیک راکتور ۲
3 طراحی مفهومی فرآیند 3 انتقال حرارت هسته‌ای
4 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 4 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
5 سیستم‌های هوشمند 5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
6 امنیت انرژی 6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
7 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی 7 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
8 تبدیل انرژی پیشرفته 8 کدهای محاسبات هسته‌ای
9 انرژی و محیط زیست 9 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته‌ای
10 آینده‌پژوهی در انرژی 10 پسمانداری هسته‌ای
12 مواد هسته‌ای
13 چرخه سوخت هسته ای 2
14 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
15 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ردیف
نام درسردیف
نام درس
1تحلیل سیستم های انرژی1فیزیک بهداشت
2برنامه ریزی ریاضی پیشرفته2کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
3مهندسی فرآیند3محاسبات ترابرد پرتوها
4بازیافت انرژی از پسماند4فیزیک هسته¬ای
5سیستم های انرژی خورشیدی5آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری
6فناوری انرژی باد6آزمایشگاه فیزیک هسته¬ای
7سیاستگذاری انرژی7ایمنی راکتورهای هسته¬ای
8بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی8اصول ترموهیدرولیک
9مبانی اقتصاد9آشکارسازی و دزیمتری
10بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی10فیزیک راکتور 1
  11ایمنی هسته¬ای پیشرفته
  12پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  14مدیریت سوخت
  15چرخه سوخت 1
  16آزمایشگاه فیزیک راکتور
  17رادیوشیمی پیشرفته
  18طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درسردیف
نام درس
1انرژی و محیط زیست1فیزیک راکتور 2
2آینده پژوهی2انتقال حرارت هسته ای
3اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی3فناوری نیروگاه های هسته ای
4تبدیل انرژی پیشرفته4حفاظ سازی
5تحلیل در فضای چند حاملی انرژی5کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
6تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی6کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
7روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی7شتابدهنده و کاربرد آن
8سیستم های هوشمند8پسمانداری هسته ای
9قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک9چرخه سوخت هسته¬ای 2
10طراحی مفهومی فرآیند10مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
11مدلسازی انرژی11مواد هسته ای
  12دستگاه های پرتوپزشکی
  13آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15جداسازی ایزوتوپی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 بازیافت انرژی از پسماندها 1 فیزیک بهداشت
2 مهندسی فرایند 2 آز آشکارسازی و دزیمتری
3 تحلیل سیستم¬های انرژی 3 فیزیک هسته¬ای
4 بهینه¬سازی جریان انرژی 4 آشکارسازی و دزیمتری
5 برنامه¬ریزی ریاضی پیشرفته 5 محاسبات ترابرد پرتوها
6 سیستم¬های انرژی خورشیدی 6 کارآموزی دستگاه¬های پرتوپزشکی
7 فناوری نیروگاه¬های بادی 7 فیزیک راکتور 1
8 سیاستگذاری انرژی 8 کدهای محاسبات هسته-ای
9 مبانی اقتصاد 9 چرخه سوخت هسته¬ای
10 بهینه¬سازی سیستم¬های انرژی الکتریکی 10 اصول ترموهیدرولیک 1
11 طراحی سیستم¬های تولید همزمان 11 آز فیزیک راکتور
12 ایمنی هسته¬ای
13 ایمنی هسته¬ای پیشرفته
14 پسمانداری هسته¬ای پیشرفته
15 رادیو شیمی پیشرفته
16 الکترونیک هسته¬ای
17 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021