اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی و بررسی پارامترهای دزیمتری چشمه ترموبراکی تراپی I-125 با هسته فرومغناطیس

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: شبیه سازی و بررسی پارامترهای دزیمتری چشمه ترموبراکی تراپی I-125 با هسته فرومغناطیسارائه دهنده:  محمد…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تولید دقیق طیف انرژی آشکارسازهای سوسوزن به روش مونت کارلو برای آنالیز طیف گاما با استفاده از اطلاعات کل طیف

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: تولید دقیق طیف انرژی آشکارسازهای سوسوزن به روش مونت کارلو برای آنالیز طیف گاما با…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :چهارچوب پیشنهاددهی مشتریان فعال در بازارهای انرژی تراکنشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: چهارچوب پیشنهاددهی مشتریان فعال در بازارهای انرژی تراکنشیارائه دهنده:  مهدی داوودیاستاد راهنما : دکتر…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :شبیه سازی و بهینه سازی چندهدفه یک سیستم میکرو CCHP خورشیدی به کمک تکنیک های هوشمند در حالت بار متغییر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: شبیه سازی و بهینه سازی چندهدفه یک سیستم میکرو CCHP خورشیدی به کمک تکنیک…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :مدلسازی ریاضی توزیع زیستی ترکیب نشاندار 188Re-PSMA در موش¬های صحرایی و تخمین دز جذب شده آن در انسان

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: مدلسازی ریاضی توزیع زیستی ترکیب نشاندار 188Re-PSMA در موش¬های صحرایی و تخمین دز جذب شده…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :شبیه سازی باتری پی دِک همراه با مقایسه تطبیقی پارامترهای موثر بر بازدهی آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: شبیه سازی باتری پی دِک همراه با مقایسه تطبیقی پارامترهای موثر بر بازدهی آنارائه دهنده: …

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :بررسی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری PEM در شرایط حدی (دماهای زیر صفر)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان پايان نامه: ررسی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری PEM در شرایط حدی (دماهای زیر صفر)ارائه دهنده: …

Continue Reading
Close Menu