اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :توسعه مدل ارزیابی تاب‌آوری سیستم انرژی( مطالعه موردی: بخش انرژی ایران)

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژیبا موضوع: توسعه مدل ارزیابی تاب‌آوری سیستم انرژی( مطالعه موردی: بخش انرژی ایران)ارائه دهنده: سمیه احمدیاستاد راهنما : دکتر یداله سبوحیزمان: …

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه نگهداری خشک سوخت های مصرف شده هسته ای، و ساخت یک سیستم اولیه برای مدلسازی تجربی آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه نگهداری خشک سوخت های مصرف شده هسته ای، و ساخت یک سیستم اولیه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : سنتز گرافن و کاربرد آن جهت جذب یون‌های کبالت و استرانسیم و به عنوان الکترود در پیل‌های الکتروشیمیایی (باتری)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: سنتز گرافن و کاربرد آن جهت جذب یون‌های کبالت و استرانسیم و به عنوان الکترود در…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه معماری پردازش لبه‌ای مبتنی بر دوربین‌های مداربسته در ساختمان هوشمند

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: توسعه معماری پردازش لبه‌ای مبتنی بر دوربین‌های مداربسته در ساختمان هوشمندارائه دهنده:  محمدجواد فلاح پوراستاد راهنما…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی شرایط بهینه برای احیا رزین های تبادل آنیونی و کاتیونی سیستم TR نیروگاه اتمی بوشهر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بررسی شرایط بهینه برای احیا رزین های تبادل آنیونی و کاتیونی سیستم TR نیروگاه اتمی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه الگوریتم اعتبار بخشی و کالیبراسیون سنسور های ترموهیدولیکی مدار اول نیروگاه بوشهر با استفاده از شبکه های عصبی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: توسعه الگوریتم اعتبار بخشی و کالیبراسیون سنسور های ترموهیدولیکی مدار اول نیروگاه بوشهر با استفاده از…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : نقش تنظیم‌گری و بررسی مدل مطلوب آن در بخش قیمت گذاری و سیاست های مربوط به خوراک و محصولات پتروپالایشگاه در ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: نقش تنظیم‌گری و بررسی مدل مطلوب آن در بخش قیمت گذاری و سیاست های مربوط به…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : توسعه کد محاسبات همبسته نوترونی – ترموهیدرولیکی برای تحلیل گذره های سریع تغییر توان در راکتورهای آب سبک تحت فشار : مطالعه موردی نیروگاه هسته ای بوشهر

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: توسعه کد محاسبات همبسته نوترونی - ترموهیدرولیکی برای تحلیل گذره های سریع تغییر توان در راکتورهای آب سبک تحت…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بازسازی شار نوترونی میله های سوخت با نتایج نودال محاسبات قلب

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بازسازی شار نوترونی میله های سوخت با نتایج نودال محاسبات قلبارائه دهنده:  محدثه کفالتیاستاد راهنما : دکتر ناصر…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی سیستم رادیوگرافی نوترون به روش زمان پرواز با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT4

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: طراحی سیستم رادیوگرافی نوترون به روش زمان پرواز با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT4…

Continue Reading
Close Menu