اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری :ارائه یک مدل تجربی و بهبود کیفیت تصاویر بازسازی شده از توموگرافی کامپیوتری نوترونی درراکتور تحقیقاتی تهران

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: ارائه یک مدل تجربی و بهبود کیفیت تصاویر بازسازی شده از توموگرافی کامپیوتری نوترونی درراکتور تحقیقاتی تهرانارائه دهنده: فاطمه مچرشاویاستاد راهنما:…

Continue Reading

برنامه زنگ انرژی با عنوان: پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظوره Design, Fabrication, and Licensing of a Dual Purpose Cask (DPC)

برنامه زنگ انرژی با عنوان "پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظورهDesign, Fabrication, and Licensing of a DualPurpose Cask (DPC)" با حضور آقای :دکتر مهدی رضاییان (مدیر طراحی و محاسبات شرکت…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری :توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم ها انرژی موضوع:توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی ارائه دهنده: بهزاد فرشیدیان استاد راهنما:…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم ها

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي انرژی موضوع: مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم…

Continue Reading

اطلاعیه سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری مهندسی سیستم ­های انرژی با موضوع : بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان رساله: بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تاثیر اصلاح یارانه های انرژی بر اقتصاد بخش صنعت ایران و انتشار دی اکسید کربن در افق زمانی 1404

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: تاثیر اصلاح یارانه های انرژی بر اقتصاد بخش صنعت ایران و انتشار دی اکسید کربن…

Continue Reading
Close Menu