اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی شرایط بهینه برای احیا رزین های تبادل آنیونی و کاتیونی سیستم TR نیروگاه اتمی بوشهر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بررسی شرایط بهینه برای احیا رزین های تبادل آنیونی و کاتیونی سیستم TR نیروگاه اتمی…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : توسعه الگوریتم اعتبار بخشی و کالیبراسیون سنسور های ترموهیدولیکی مدار اول نیروگاه بوشهر با استفاده از شبکه های عصبی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: توسعه الگوریتم اعتبار بخشی و کالیبراسیون سنسور های ترموهیدولیکی مدار اول نیروگاه بوشهر با استفاده از…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : نقش تنظیم‌گری و بررسی مدل مطلوب آن در بخش قیمت گذاری و سیاست های مربوط به خوراک و محصولات پتروپالایشگاه در ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژیعنوان پايان نامه: نقش تنظیم‌گری و بررسی مدل مطلوب آن در بخش قیمت گذاری و سیاست های مربوط به…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : توسعه کد محاسبات همبسته نوترونی – ترموهیدرولیکی برای تحلیل گذره های سریع تغییر توان در راکتورهای آب سبک تحت فشار : مطالعه موردی نیروگاه هسته ای بوشهر

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: توسعه کد محاسبات همبسته نوترونی - ترموهیدرولیکی برای تحلیل گذره های سریع تغییر توان در راکتورهای آب سبک تحت…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بازسازی شار نوترونی میله های سوخت با نتایج نودال محاسبات قلب

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بازسازی شار نوترونی میله های سوخت با نتایج نودال محاسبات قلبارائه دهنده:  محدثه کفالتیاستاد راهنما : دکتر ناصر…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی سیستم رادیوگرافی نوترون به روش زمان پرواز با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT4

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: طراحی سیستم رادیوگرافی نوترون به روش زمان پرواز با استفاده از کد مونت کارلوی GEANT4…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهینه سازی توزیع دز در براکی تراپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش دز جذبی در تومور سرطانی و کاهش آن در بافت های سالم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای عنوان پايان نامه: بهینه سازی توزیع دز در براکی تراپی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور افزایش…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تاثیر پارامتر های آزمایشگاهی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگاه نایین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بررسی تاثیر پارامتر های آزمایشگاهی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگاه نایینارائه دهنده:  ملیحه…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی تاثیر لیگاند های طبیعی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگور نایین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: بررسی تاثیر لیگاند های طبیعی بر روی انتقال هسته های پرتوزا در خاک پسمانگور نایینارائه دهنده:  محمد…

Continue Reading

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : شبیه سازی سیستم اسکن فعال پروتون درمانی با شبیه سازGATE به منظور کاهش دوز رسیده به بیمار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ایعنوان پايان نامه: شبیه سازی سیستم اسکن فعال پروتون درمانی با شبیه سازGATE به منظور کاهش دوز رسیده به بیمارارائه…

Continue Reading
Close Menu