اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری :ارائه یک مدل تجربی و بهبود کیفیت تصاویر بازسازی شده از توموگرافی کامپیوتری نوترونی درراکتور تحقیقاتی تهران

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ایموضوع: ارائه یک مدل تجربی و بهبود کیفیت تصاویر بازسازی شده از توموگرافی کامپیوتری نوترونی درراکتور تحقیقاتی تهرانارائه دهنده: فاطمه مچرشاویاستاد راهنما:…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری :توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم ها انرژی موضوع:توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی ارائه دهنده: بهزاد فرشیدیان استاد راهنما:…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم ها

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي انرژی موضوع: مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم…

Continue Reading

اطلاعیه سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری مهندسی سیستم ­های انرژی با موضوع : بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری، رشته مهندسي سیستم های انرژی عنوان رساله: بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : شبیه سازی و تحلیل نویز نوترونی ناشی از پدیده خمش مجتمع های سوخت در راکتور 1000-VVER

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي هسته ای موضوع: شبیه سازی و تحلیل نویز نوترونی ناشی از پدیده خمش مجتمع های سوخت در راکتور 1000-VVER ارائه دهنده: جواد…

Continue Reading
Close Menu