برنامه زنگ انرژی با عنوان “بهبود پیوند آب و انرژی کلانشهرها مبتنی بر دیپلماسی محیط زیست “

برنامه زنگ انرژی با عنوان "بهبود پیوند آب و انرژی کلانشهرها مبتنی بر دیپلماسی محیط زیست"  و با حضور آقای:دکتر مهدی ضرغامیاستاد مدعو پژوهشکده آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریفدر…

Continue Reading
Close Menu