برنامه زنگ انرژی با عنوان:جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟

برنامه زنگ انرژی با عنوان "جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟ "  و با حضور آقای :دکتر مرتضی حسین پور…

Continue Reading
Close Menu