اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری : توسعه مدل ارتباط آب و انرژی با در نظر گرفتن هرم کیفیت آب – نمونه مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه ارومیه

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی

موضوع: توسعه مدل ارتباط آب و انرژی با در نظر گرفتن هرم کیفیت آب – نمونه مورد مطالعه حوضه آبریز دریاچه ارومیه
ارائه دهنده: احمد حسین نژاد
استاد راهنما: دکتر یداله سبوحی
زمان: سه شنبه 3 اسفند 1400 ، ساعت 17
Close Menu