اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بهبود همزیستی صنعتی میان منابع اتلاف حرارت در صنایع و گلخانه¬ها با استفاده از سیکل رانکین آلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: بهبود همزیستی صنعتی میان منابع اتلاف حرارت در صنایع و گلخانه¬ها با استفاده از سیکل رانکین آلی

ارائه دهنده:  مهران احمدپور
استاد راهنما : دکتر معین معینی
زمان: شنبه، 30 بهمن 1400 ، ساعت 13
Close Menu