اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل انرژی و اقتصادی سیستمهای کشت عمودی با بکارگیری سیستمهای انرژی خورشیدی و تزریق دی اکسیدکربن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: تحلیل انرژی و اقتصادی سیستمهای کشت عمودی با بکارگیری سیستمهای انرژی خورشیدی و تزریق دی اکسیدکربن

ارائه دهنده:  پگاه کیوان
استاد راهنما : دکتر معین معینی
زمان: شنبه، 30 بهمن 1400 ، ساعت 8
Close Menu