اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری : مدلسازی و بهینه سازی پروتون درمانی سرطان سینه با ملاحظات تنفسی به روش شبیه سازی مونت کارلو

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی هسته ای

موضوع: مدلسازی و بهینه سازی پروتون درمانی سرطان سینه با ملاحظات تنفسی به روش شبیه سازی مونت کارلو
ارائه دهنده: الهام پیروزان
استاد راهنما: دکتر ناصر وثوقی
زمان:  دوشنبه 25 بهمن 1400 ، ساعت 10
Close Menu