اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع :پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری ماشین

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: پیش بینی میزان مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از روش های یادگیری ماشین

ارائه دهنده:  آرمین خزائی
استاد راهنما : دکتر عباس ملکی
زمان: چهارشنبه، 16 بهمن 1400 ، ساعت 8:30
Close Menu