اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : توسعه ابزار پایش برخط و شناسایی بر مبنای نشانه با استفاده ازتحلیل نویز راکتورهای قدرت در نیروگاه هسته ای آب تحت فشار BNPP-1

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی هسته ای

موضوع: توسعه ابزار پایش برخط و شناسایی بر مبنای نشانه با استفاده ازتحلیل نویز راکتورهای قدرت در نیروگاه هسته ای آب تحت فشار BNPP-1
ارائه دهنده: علی کللی
استاد راهنما: دکتر ناصر وثوقی
زمان:  شنبه 16 بهمن 1400 ، ساعت 10:00
Close Menu