برنامه زنگ انرژی با عنوان: پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظوره Design, Fabrication, and Licensing of a Dual Purpose Cask (DPC)

برنامه زنگ انرژی با عنوان “پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظوره
Design, Fabrication, and Licensing of a Dual
Purpose Cask (DPC)
 

با حضور آقای :

دکتر مهدی رضاییان (مدیر طراحی و محاسبات شرکت تماس)

در روز سه شنبه تاریخ 1400/10/13 از ساعت 15 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu