برنامه زنگ انرژی با عنوان: پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظوره Design, Fabrication, and Licensing of a Dual Purpose Cask (DPC)

برنامه زنگ انرژی با عنوان "پروژه طراحی، ساخت و اخذ مجوز محفظه دومنظورهDesign, Fabrication, and Licensing of a DualPurpose Cask (DPC)" با حضور آقای :دکتر مهدی رضاییان (مدیر طراحی و محاسبات شرکت…

Continue Reading
Close Menu