اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم ها

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی انرژی

موضوع: مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم ها
ارائه دهنده: علی غروی
استاد راهنما: دکتر عباس ملکی
زمان:  سه شنبه 14 دی 1400 ، ساعت 15:00
Close Menu