اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری :توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم ها انرژی

موضوع:توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی
ارائه دهنده: بهزاد فرشیدیان
استاد راهنما: دکتر عباس رجبی
زمان:  دوشنبه 20 دی 1400 ، ساعت 16:00
Close Menu