اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری :توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسي سیستم ها انرژی موضوع:توسعه مدل برای ارزیابی توسعه و عملیات شبکه هاب انرژی در فضای رقابتی ارائه دهنده: بهزاد فرشیدیان استاد راهنما:…

Continue Reading

اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم ها

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي انرژیموضوع: مدل توسعه پایدارسیستم امنیت انرژی منطقه ای بر مبنای همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد پویا شناسی سیستم هاارائه…

Continue Reading
Close Menu