اطلاعیه سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری مهندسی سیستم ­های انرژی با موضوع : بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان رساله: بهینه سازی جریان انرژی و اگزرژی سیستم های گلخانه ای در ایران با بهره گیری از فرصت های همزیستی صنعتی

ارائه دهنده:  فرزانه رضایی
استاد راهنما : دکتر رامین روشندل
زمان: سه شنبه، 7 دی 1400 ، ساعت 15

لینک اتاق مجازی برگزاری سمینار:

https://vc.sharif.edu/ch/energy-groups
Close Menu