برنامه زنگ انرژی با عنوان: گذارهای ناشی از تغییر اقلیم در سیستم های انرژی

برنامه زنگ انرژی با عنوان گذارهای ناشی از تغییر اقلیم در سیستم های انرژی 

با حضور آقایان :

دکتر مجید شفیع پور (رییس موسسه تغییر اقلیم و محیط زیست)

با موضوع سخنرانی: تغییر اقلیم و آینده انرژی

دکتر عباس ملکی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف)

با موضوع سخنرانی : هزینه های اجتماعی جمع آوری،نگاهداری و استفاده از کربن

در روز سه شنبه تاریخ 1400/09/30 از ساعت 15 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu