اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری : شبیه سازی و تحلیل نویز نوترونی ناشی از پدیده خمش مجتمع های سوخت در راکتور 1000-VVER

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی هسته ای

موضوع: شبیه سازی و تحلیل نویز نوترونی ناشی از پدیده خمش مجتمع های سوخت در راکتور 1000-VVER
ارائه دهنده: جواد وثوقی
استاد راهنما: دکتر ناصر وثوقی
زمان:  دوشنبه 22 آذر 1400 ، ساعت 11:00
Close Menu