برنامه زنگ انرژی با عنوان: انرژی تجدید پذیر

برنامه زنگ انرژی با عنوان “انرژی های تجدید پذیر “ 

با حضور آقایان :

دکتر مهرداد بروشکی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی, دانشگاه صنعتی شریف)

با موضوع سخنرانی: تحولات اخیر در حوزه انرژی های تجدید پذیر

دکتر محمد ساتکین (مشاور وزیر نیرو)

با موضوع سخنرانی : سیاست های جدید تامین منابع مالی برای توسعه نیروگاه های تجدید پذیر در کشور

در روز سه شنبه تاریخ 1400/09/16 از ساعت 15 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu