برنامه زنگ انرژی با عنوان: انرژی و سلامتی انسان

برنامه زنگ انرژی با عنوان “انرژی و سلامتی انسان “ 

با حضور خانم :

دکتر اکرم عوامی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی, دانشگاه صنعتی شریف)

با موضوع سخنرانی: اهمیت برنامه ریزی سیستم های انرژی برای سلامتی انسان

و با حضور آقای :

دکتر محمدصادق حسنوند(عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا ، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

با موضوع سخنرانی : آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

در روز سه شنبه تاریخ 1400/09/02 از ساعت 15 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu