برنامه زنگ انرژی با عنوان: انرژی و تغییر اقلیم

برنامه زنگ انرژی با عنوان “انرژی و تغییر اقلیم “ 

با حضور خانم :

دکتر آذر زرین (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

با موضوع سخنرانی: مدل ها و سناریوهای تغییر اقلیم

و با حضور آقایان :

دکتر رامین روشندل (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی ، دانشگاه صنعتی شریف)

با موضوع سخنرانی : نقش فناوری و اقلیم در ردپای کربن سیستمهای گلخانه ای؛ چالش ها و راه حل ها

دکتر حسین خواجه پور (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی ، دانشگاه صنعتی شریف)

با موضوع سخنرانی : آسیب پذیری بخش انرژی ایران از تغییرات اقلیمی

دکتر عباسعلی داداشی (پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه فردوسی مشهد)

با موضوع سخنرانی : چشم انداز تغییر اقلیم در ایران

در روز سه شنبه تاریخ 1400/08/18 از ساعت 15 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu