اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : مدیریت هوشمند و بهینه انرژی در سیستم های باتری

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی

موضوع:مدیریت هوشمند و بهینه انرژی در سیستم های باتری
ارائه دهنده: یاسمن توکل مقدم
استاد راهنما: دکتر مهرداد بروشکی
زمان:  سه شنبه، 6 مهر 1400 ، ساعت 10

Close Menu