اطلاعیه جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع : بهینه سازی فرایندهای تبادل یونی و استخراج حلالی در استحصال اورانیوم از محلول کم عیار PLS( کارخانه مس)

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسی هسته ای

موضوع: بهینه سازی فرایندهای تبادل یونی و استخراج حلالی در استحصال اورانیوم از محلول کم عیار PLS( کارخانه مس)
ارائه دهنده: زهرا بامشاد
استاد راهنما: دکتر ناصر وثوقی
زمان:  چهارشنبه، 7 مهر 1400 ، ساعت 16:30

Close Menu