اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :مدل طراحی بهینه سیستم‌های دینامیک : طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
با موضوع: مدل طراحی بهینه سیستم‌های دینامیک : طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم توربین انبساطی

ارائه دهنده:  سید محمد ابراهیمی سریزدی
استاد راهنما : دکتر یداله سبوحی
زمان: سه شنبه 6 مهر 1400 ، ساعت 7:30

Close Menu