اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه نگهداری خشک سوخت های مصرف شده هسته ای، و ساخت یک سیستم اولیه برای مدلسازی تجربی آن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی هسته ای
عنوان پایان نامه: تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه نگهداری خشک سوخت های مصرف شده هسته ای، و ساخت یک سیستم اولیه برای مدلسازی تجربی آن

ارائه دهنده:  محمدعلی حجازی
استاد راهنما : دکتر محمد اتوکش
زمان: چهارشنبه، 31 شهریور 1400 ، ساعت 14

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu