اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع : مدل ارزیابی فناوری هیبریدی برای کمینه سازی هزینه تاثیرات پویای تغییرات و مصرف منابع بر پایداری زیست بوم

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
با موضوع: مدل ارزیابی فناوری هیبریدی برای کمینه سازی هزینه تاثیرات پویای تغییرات و مصرف منابع بر پایداری زیست بوم

ارائه دهنده: معصومه برارزاده
استاد راهنما : دکتر یداله سبوحی
زمان:  چهارشنبه 31 شهریور 1400 ، ساعت 8:30

Close Menu