اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :توسعه مدل ارزیابی تاب‌آوری سیستم انرژی( مطالعه موردی: بخش انرژی ایران)

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
با موضوع: توسعه مدل ارزیابی تاب‌آوری سیستم انرژی( مطالعه موردی: بخش انرژی ایران)

ارائه دهنده: سمیه احمدی
استاد راهنما : دکتر یداله سبوحی
زمان:  چهارشنبه 31 شهریور 1400 ، ساعت 16:30

Close Menu