برنامه زنگ انرژی با عنوان:جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟

برنامه زنگ انرژی با عنوان “جایگاه حامل های انرژی تجدیدپذیر به فرم شیمیایی در دوره گذار انرژی هیدروژن یا حامل هیدروژن؟ “  و با حضور آقای :

دکتر مرتضی حسین پور (عضو هیات علمی |ژوهشگاه نیرو-گروه پژوهشی انرژی های تجدید پذیر)

در روز دوشنبه تاریخ 1400/06/15 از ساعت 17 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu