اطلاعیه برگزاری سومین جلسه دانشجویی دانشکده مهندسی انرژی

جلسه دانشجویی دانشکده مهندسی انرژی

با توجه به پایان نیم سال دوم 1399-1400 و برنامه ریزی برای آغاز فعالیت های ترم جدید، سومین جلسه از سلسله جلسات دانشجویی به منظور بحث و تبادل نظر دانشجویان با مسئولین دانشکده و معرفی چالش های داخلی و خارجی مرتبط با دغدغه های پژوهشی دانشکده برگزار خواهد شد.

– زمان جلسه: دوشنبه 00/5/11 ساعت 16:30

– لینک ورود به صفحه جلسه ( به عنوان میهمان)

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu