اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع :امکان سنجی استفاده از آنالیز عنصری حاصل از طیف گامای آنی بافت جهت بهبود طرح درمان در هادرون تراپی

جلسه دفاع از رساله دکتری ، رشته مهندسی هسته ای
با موضوع: امکان سنجی استفاده از آنالیز عنصری حاصل از طیف گامای آنی بافت جهت بهبود طرح درمان در هادرون تراپی

ارائه دهنده: فرشته ساحلی
استاد راهنما : دکتر ناصر وثوقی
زمان:  شنبه 5 تیر 1400 ، ساعت 10

Close Menu