تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و توسعه علم و فناوری دانشکده مهندسی انرژی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

موضوع تفاهم نامه عبارت است از:

1- تعریف و اجرای مشترک پروژه های پژوهشی- کاربردی
2- همکاری در برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های اموزشی و مهارت اموزی
3- همکاری در برگزاری دوره های پسادکتری
4- همکاری در چاپ و انتشار نشریات، مقالات و کتب علمی
Close Menu