تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده مهندسی انرژی و مرکز ملی یون درمانی ایران

موضوع تفاهم نامه عبارت است از:

1- طراحی و اجرای دوره ها، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی و گردهمایی های علمی مشترک
2- مدیریت پژوهش و تحقیقات مورد نیاز مرکز با همکاری سایر دانشگاه های مجری گرایش مهندسی پرتوپزشکی
3- برقراری ارتباط و هماهنگی با گروه های مهندسی پزشکی (بیومکانیک، بیوالکتریک و بیوشیمی) دانشگاه در جهت هم افزایی دانش و تجربیات آنان با مرکز
4- مشاوره در مورد الزام های مدیریت آب و انرژی و همکاری در طراحی، معماری، ساختمان و تاسیسات حرارتی- برودتی ساختمان ها، در جهت تبدیل ساختمان تحقیقات مرکز به پردیس سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت پسماندها
5- بهرمندی از امکانات، تجهیزات و توانایی های علمی و فنی طرفین، در جهت توسعه فناورانه حوزه مربوطه بر اساس ضوابط و مقررات جاری طرفین
6- اجرای پروژه های مشترک پژوهشی-کاربردی با محوریت ارتقاء مرکز
7- ارجاع فعالیت های مرتبط به دانشگاه
8- سایر موارد بنا به درخواست و توافق طرفین
Close Menu