برنامه زنگ انرژی با عنوان: “قله نفتی (Oil Peak) و بررسی امکان آن برای ایران

برنامه زنگ انرژی با عنوان “قله نفتی (Oil Peak) و بررسی امکان آن برای ایران “  و با حضور آقایان :

دکتر عباس ملکی (دانشیار سیاست گذاری انرژی، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف)، علی فریادرس (کارشناس امنیت انرژی)

در روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17 از ساعت 17 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu