تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده مهندسی انرژی و شرکت پتروشیمی خراسان

موضوع تفاهم نامه عبارت است از:

1- مشارکت دانشکده در اموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شرکت
2- برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک علمی (نظری و عملی) و سخنرانی های علمی
3- همکاری در امور پژوهش و تحقیقات مورد نیاز شرکت
4- برقراری ارتباط و هماهنگی با دانشکده های مهندسی مرتبط دانشگاه در جهت هم افزایی دانش و تجربیات آنها در همکاری های علمی با شرکت
5- مشاوره در مورد الزام مدیریت آب انرژی و محیط زیست در کارخانه پتروشیمی جهت تبدیل شرکت و کارخانه های وابسته به یک پردیس سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت پسماندها
6- شکل دهی مرکز نوآوری تخصصی پتروشیمی خراسان توسط دانشکده با هدف توسعه و حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان 
7- بهره مندی از ظرفیت های موجود سرمایه گذاری شرکت در کسب و کارهای دانش بنیان
Close Menu