اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : طراحی بهینه هندسی-ساختاری گیرنده در نیروگاه های هلیوستات خورشیدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: طراحی بهینه هندسی-ساختاری گیرنده در نیروگاه های هلیوستات خورشیدی

ارائه دهنده:  سید طلیعه شهرستانی
استاد راهنما : دکتر مهرداد بروشکی
زمان: سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400 ، ساعت 8:00

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu