برنامه زنگ انرژی با عنوان “سوخت های خورشیدی: فتوسنتز مصنوعی با الهام از فرآیند فتوسنتز طبیعی “

برنامه زنگ انرژی با عنوان “سوخت های خورشیدی: فتوسنتز مصنوعی با الهام از فرآیند فتوسنتز طبیعی”  و با حضور خانم:

دکتر طاهره محولاتی

در روز دوشنبه تاریخ 1400/02/27 از ساعت 17 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu