اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : ارائه یک مدل جدید برای مطالعات برنامه ریزی ریزشبکه چندحاملی انرژی با هدف دستیابی به جامعه کم کربن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته مهندسی سیستم های انرژی
عنوان پایان نامه: ارائه یک مدل جدید برای مطالعات برنامه ریزی ریزشبکه چندحاملی انرژی با هدف دستیابی به جامعه کم کربن

ارائه دهنده:  توحید نصیری
استاد راهنما : دکتر معین معینی
زمان: یکشنبه، 24 اسفند 99 ، ساعت 15

توجه: جلسات دفاع دانشجویان به صورت مجازی و بدون حضور سایر دانشجویان و میهمانان برگزار می شود.

Close Menu