برنامه زنگ انرژی با عنوان “بهبود پیوند آب و انرژی کلانشهرها مبتنی بر دیپلماسی محیط زیست “

برنامه زنگ انرژی با عنوان “بهبود پیوند آب و انرژی کلانشهرها مبتنی بر دیپلماسی محیط زیست”  و با حضور آقای:

دکتر مهدی ضرغامی

استاد مدعو پژوهشکده آب و انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

در روز دوشنبه تاریخ 99/12/04 از ساعت 16:30 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu