برنامه زنگ انرژی با عنوان “تحول در اصول بنیادی ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از فوکوشیما، رویکردهای جدید در طبقه بندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق“

برنامه زنگ انرژی با عنوان “تحول در اصول بنیادی ایمنی نیروگاه های هسته ای پس از فوکوشیما، رویکردهای جدید در طبقه بندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق”  و با حضور آقای:

دکتر محمدباقر غفرانی

استاد دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

در روز دوشنبه تاریخ 99/09/10 از ساعت 16:30 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu