برنامه زنگ انرژی با عنوان “مقایسه سیستم های ذخیره سازی انرژی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها “

برنامه زنگ انرژی با عنوان مقایسه سیستم های ذخیره سازی انرژی با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده ها و با حضور:

خانم مهندس فاطمه رستمی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی شیمی، گروه SUSCAPE، بارسلونا، اسپانیا

در روز دوشنبه تاریخ 99/09/03 از ساعت 16:30 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu