برنامه زنگ انرژی با عنوان “بررسی اثرات بازیابی حرارت فاضلاب به صورت محلی بر عملکرد بازیابی متمرکز انرژی به صورت سیستمی – مطالعه موردی استکهلم “

برنامه زنگ انرژی با عنوان “بررسی اثرات بازیابی حرارت فاضلاب به صورت محلی بر عملکرد بازیابی متمرکز انرژی به صورت سیستمی – مطالعه موردی استکهلم و با حضور آقای:

دکتر فرزین گلزار

محقق پسادکتری در دانشگاه KTH کشور سوئد

در روز دوشنبه تاریخ 99/08/26 از ساعت 17:30 در این آدرس وبینار برگزار خواهد شد.

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

Close Menu