کارگاه آموزشی مجازی محاسبات نرم

دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

کارگاه آموزشی محاسبات نرم

(الگوریتم، کدنویسی، مثال های تحقیقاتی و صنعتی)

مدرس: دکتر خلیل مشکبار (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی،  دانشگاه صنعتی شریف)

تاریخ برگزاری: 11 الی 13 شهریور 1399

ارائه گواهینامه دو زبانه از دانشگاه صنعتی شریف

Close Menu