با توجه به اطلاعیه تعطیلی دانشگاه، سایت کامپیوتری دانشکده نیز در این ایام تعطیل می باشد.

Close Menu