برگزاری دوره آشنای با کنترل وتنظیم قدرت در نیروگاه های هسته ای در دانشکده مهندسی انرژی

دوره آشنای با  کنترل وتنظیم قدرت در نیروگاههای هسته ای برای کارکنان مدیریت شبکه برق ( دیسپاچینگ ملی ) در دانشکده مهندسی انرژی در حال برگزاری است.

دوره آشنای با  کنترل وتنظیم قدرت در نیروگاههای هسته ای ( مطالعه موردی نیروگاه اتمی بوشهر ) به مدت دوهفته از تاریخ شنبه 93/10/27 تا چهارشنبه 93/11/08 برای 19 نفر از کارکنان مدیریت شبکه برق ( دیسپاچینگ ملی ) در دانشکده مهندسی انرژی در حال برگزاری است. هدف ازبرگزاری دوره آشنایی کارکنان دیسپاچینگ با فناوری نیروگاههای هسته ای با آب تحت فشار و مشخصه های فنی آن ، به ویژه مشخصه های کنترلی و تنظیم قدرت نیروگاه اتمی بوشهر ( توانمندیها و محدودیتهای بار پذیری نیروگاه در ارتباط با شبکه برق ) است . مجری دوره آقای دکتر محمد باقر غفرانی هستند . سه روز پایانی دوره در مرکز آموزش نیروگاه اتمی بوشهر و با همکاری کارشناسان نیروگاه به اجرا در می آید . اجرای این دوره که مورد استقبال کا رکنان دیسپاچینگ قرار گرفته ا ست ، بیانگر تلاش دانشکده مهندسی انرژی برای کاربرد دانش مهندسی هسته ای در خدمت صنعت کشور است . دوره مشابهی نیز در بهمن ماه سال 1392 برای دانش آموختگان رشته مهندسی هسته ای به اجرا در آمد .

.

Close Menu