۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۴۱:۲۸

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

پژوهشگران پسادکتری

نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک آدرس وبگاه شخصی
محمد حسین پور خانمیری 1399 hosseinpourkhanmiri[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
میثم قادری 1399 mghaderi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
فاطمه قاسمی 1400 fatemeh.ghasemi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
Close Menu