۰۶, مهر, ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۲:۴۲

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

فرمهای دوره دکتری

فرمهای دوره دکتری

ثبت نام هر نیمسال

تعیین استاد راهنما ( نیمسال اول)

آزمون جامع ( نیمسال سوم)

پیشنهاد پژوهشی ( نیمسال چهارم)

رساله ( اخذ در هر نیمسال بعد از درج نمره پیشنهاد پژوهشی)

تسویه حساب

سایر فرمها

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu