۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۴۰:۴۶

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

آزمایشگاه های دانشکده

آزمایشگاه های گروه مهندسی سیستم های انرژی

 • آزمایشگاه سامانه ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر
 • آزمایشگاه ممیزی انرژی*
 • آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی*
 • آزمایشگاه زیست توده*
 • آزمایشگاه لوله های حرارتی*
 • آزمایشگاه سیستم های خورشیدی*

* این امکانات آزمایشگاهی در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پیش بینی شده است.

آزمایشگاه های گروه مهندسی هسته ای

 • آزمایشگاه فیزیک هسته ای
 • آزمایشگاه آشکار سازی و دوزیمتری
 • آزمایشگاه کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه شبیه ساز راکتور

سامانه پردازش سریع

در دست آماده سازی

سامانه و پیوندهای شبکه و فناوری اطلاعات

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu